Krško, 22.9.2023

Občinskemu svetu Mestne občine Krško predstavili razvojne usmeritve Skupine GEN in status projekta JEK2

Vodstvo GEN energije je na včerajšnji 7. seji občinskega sveta Mestne občine Krško predstavilo razvojne vsebine Skupine GEN, s poudarkom na osrednjem strateškem projektu, pripravi na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) v Krškem.

Generalni direktor dr. Dejan Paravan je uvodoma predstavil Skupino GEN, ki z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavlja zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami, investicijski potencial pa usmerja v investicije v jedrske tehnologije ter investicije v obnovljive vire, prožnost in napredne storitve.

Izpostavil je pomen kakovostnega vzajemnega sodelovanja z lokalno skupnostjo, za katerega si Skupina GEN trajno prizadeva. Pozitivne učinke tukajšnje energetske družbe, povezane v Skupino GEN, ustvarjajo s kontinuirano skrbjo za kakovostno bivanje občanov preko sredstev iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora, z uresničevanjem visoko kvalificiranih delovnih mest, s podporo društvom in organizacijam, pomembni pa so tudi multiplikativni gospodarski učinki, ki jih generira poslovanje energetskih družb z lokalnimi dobavitelji in podizvajalci.

Osrednji fokus na pripravah za umeščanje projekta JEK2 v prostor

Status in razvoj projekta JEK2 je v nadaljevanju predstavil vodja Tehničnega sektorja GEN dr. Bruno Glaser. Predstavil je izvedbene aktivnosti za pripravo na odločanje o projektu, pri čemer skupaj s pristojnimi ministrstvi koordinirano usklajujemo ključne mejnike do končne odločitve o investiciji v letu 2028. Osrednji fokus na GEN energiji namenjamo pripravi vloge za državni prostorski načrt na način, da bi lahko v prostor umestili tudi elektrarno z večjo močjo, do 2.400 MW.

Razmislek o morebitnem močnejšem reaktorju izhaja iz več razlogov, med njimi okrepljenih potreb po zanesljivi oskrbi s čisto električno energijo, povečanem interesu po soinvestitorstvu, iz geopolitičnih razlogov se je spremenil seznam potencialnih dobaviteljev tehnologije. Izbor moči reaktorja bo odvisen od več dejavnikov in perspektiv, med drugim od preučitve modelov financiranja. Pri tem bodo ključne tudi informacije, pridobljene na podlagi strokovnega dialoga s potencialnimi dobavitelji.