Ljubljana, 20. junij 2024

Potresne analize potrjujejo varnost lokacije NEK in predvidene JEK2, skladno z mednarodnimi standardi

Družba GEN energija je na rednem mesečnem srečanju z novinarji predstavila dosedanje raziskave, ki dokazujejo, da je območje obstoječe NEK in načrtovane JEK2 z vidika potresne aktivnosti za ta objekta primerno.

Predstavniki družbe so napovedali, da bo GEN energija do odločitve na jesenskem referendumu objavila vsebino študij, povezanih z različnimi vidiki projekta JEK2, med drugim pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta ter študiji potresne in poplavne varnosti. Vse z namenom osveščanja javnosti in argumentirane razprave o projektu JEK2 in prihodnosti slovenske energetike. Predstavili so tudi uspešnost t. i. »roadshowa« – potujoče predstavitve projekta v obliki interaktivnega centra o energiji in energetiki, ki bo tudi v juniju in juliju obiskal kraje po vsej Sloveniji.

 

Potresna varnost lokacije primerna za NEK in JEK2

Na srečanju z novinarji so predstavniki družbe GEN energija pojasnili, da so jedrske elektrarne projektirane tako, da varno zdržijo vse zunanje vplive, tudi najmočnejše potrese. Izvedenih je bilo več analiz, ki so raziskovale geologijo Krške kotline in bližino možnih lokacij JEK2. Pokazale so, da je območje obstoječe NEK in načrtovane JEK2 z vidika potresne aktivnosti za ta objekta primerno. Krška kotlina namreč velja za najbolj geološko, geotehnično in seizmološko raziskano območje v Sloveniji in širše. Izsledki dosedanjih raziskav kažejo, da projektne potresne obtežbe (pomiki, hitrosti in pospeški tal) dovoljujejo varno obratovanje NEK in varno projektiranje, gradnjo in delovanje JEK2, v skladu z mednarodnimi jedrskimi standardi (IAEA, WENRA), slovensko ter evropsko regulativo.

Od trenutno 440 delujočih jedrskih elektrarn na svetu jih je več kot 80 (približno 20 %) zgrajenih in varno obratujejo na območju zmernih ali visokih potresnih nevarnosti (to pomeni na podobno ali bolj potresno aktivnih območjih, kot je Krška kotlina). Slovenija se sicer na evropskem zemljevidu nahaja v območju zmernih ravni potresnih nevarnosti. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) v svojih dokumentih navaja, da so bile jedrske elektrarne po vsem svetu v celotni zgodovini delovanja že izpostavljene  močnim potresnim aktivnostim brez omembe vrednih poškodb.

V družbi GEN namenjajo potresni nevarnosti in upravljanju potresnih tveganj veliko pozornosti. To velja tako za obstoječo NEK kot za projekt nove jedrske elektrarne JEK2. Pri tem GEN sodeluje z uglednimi in svetovno uveljavljenimi strokovnimi inštitucijami in uglednimi znanstveniki ter za izvedene raziskave redno naroča domače in mednarodne neodvisne recenzije. Za oceno potresne nevarnosti na območju obstoječe NEK in predvidene lokacije JEK2 sta bila uporabljena dva tipa analize, ki upoštevata mednarodno uveljavljeno metodologijo: verjetnostna analiza potresne nevarnosti (t. i. PSHA) in verjetnostna analiza nevarnosti površinskih pretrgov (t. i. PFDHA). Obe vrsti analiz izvaja tudi družba GEN. Dr. Aleš Jamšek, projektni inženir in strokovnjak za potresno varnost v družbi GEN energija, je predstavil širok sklop raziskav, ki so jih na tem področju doslej naročili in v njih sodelovali v Skupini GEN:

  • Verjetnostno analizo potresne nevarnosti (PSHA) je NEK naročil v letih 1994 in 2004.
  • Od leta 2008 do 2011 je potekal projekt geotehničnih, geoloških in seizmoloških raziskav za novo jedrsko elektrarno v Krški kotlini. Ob zaključku tega projekta je eden izmed štirih partnerjev (francoski inštitut IRSN) izrazil pomisleke glede seizmološke zmožnosti preloma Libna; označil jo je kot aktivno prelomnico ter predlagal izvedbo analiz PFDHA za ugotovitev zmožnosti preloma v skladu z mednarodnimi standardi (IAEA, US NRC). Čeprav ostali partnerji projekta (BRGM, ZAG in GeoZS) niso izrazili podobnih pomislekov, je družba GEN naročila analizo PFDHA in njeno mednarodno neodvisno recenzijo. Raziskava je pokazala, recenzija pa potrdila, da je verjetnost premikov prelomov izjemno majhna in nepomembna ter jih ni potrebno obravnavati za nadaljnjo študijo novega objekta.
  • Sledila je verjetnostna analiza nevarnosti površinskih pretrgov (PFDHA) leta 2013. Ta je ugotovila, da tako za vzhodno kot zahodno lokacijo v Krškem obstajajo izjemno majhna, zanemarljiva tveganja za preseganje pomikov na površju za inženirske potrebe. To pomeni, da je verjetnost 1 : milijon, da bo na površju pomik 1 mm oziroma 1 : 10 milijonov, da bo pomik dosegel 5 cm. Gre za tako majhne verjetnosti, da so se tako izvajalci študije kot neodvisni mednarodni recenzenti strinjali, da je nevarnost zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za obstoječo in tudi ne za novo jedrsko elektrarno.
  • Trenutno je še v teku izjemno obsežen projekt PSHA, ki se je začel leta 2015. V trenutni zaključni tretji fazi projekta se izvaja neodvisni mednarodni pregled, ki bo zaključen še letos.
  • Dr. Aleš Jamšek je predstavil tudi dodatne potresne raziskave Krške kotline, ki so obsegale geološke, geotehnične in seizmološke analize v širši Krški kotlini. Rezultati analiz kažejo, da je območje, predvideno za JEK2, z vidika potresne aktivnosti ustrezno.

 

Do odločanja na referendumu predstavitev rezultatov različnih študij in analiz

V družbi GEN se zavedajo pomembnosti informiranosti javnosti glede različnih vidikov projekta JEK2. Zato bodo na poziv Ministrstva za okolje, prostor in energijo do oktobra  o projektu JEK2 na spletni strani www.jek2.si objavili vrsto dokumentov, ki se nanašajo na različne študije in recenzije in jih bodo pripravljale različne institucije (GEN v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi institucijami, Ministrstvo za finance, ELES in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo). Gre za naslednje dokumente ki bodo državljanom omogočali informirano odločanje na jesenskem referendumu:

  • Študija priključitve JEK2 na EES,
  • Pobuda za pripravo Državnega prostorskega načrta za JEK2, Mednarodna recenzija vhodnih podatkov ekonomske analize projekta JEK2,
  • Študija potresne varnosti, Študija poplavne varnosti in Študija širših direktnih in indirektnih ekonomskih vplivov projekta JEK2,
  • Predstavitev finančnih in varnostnih tveganj pri uvozu jedrskega goriva,
  • Informacije o predvidenem ravnanju z odpadki iz JEK2 ter s tem povezanimi stroški.

Dostopnost ključnih informacij o JEK2 – »roadshow«

Z namenom osveščanja in informiranja širše javnosti o virih energije in projektu JEK2 družba GEN energija v različnih slovenskih krajih izvaja potujočo predstavitev projekta (»roadshow«) v obliki interaktivnega centra o energiji in energetiki, na kateri strokovnjaki občanom in občankam slikovito in argumentirano predstavljajo celovite informacije o jedrski energiji in s tem poskušajo prispevati k osveščanju javnosti in argumentirani razpravi o projektu JEK2 in prihodnosti slovenske energetike. »Roadshow« je že obiskal Sevnico, Krško, Trbovlje, Koper in Škofjo Loko, v prihodnjih dneh in tednih pa bo gostoval na Ptuju (22. junij), v Mariboru (23. junij), Kranju (28. junij), Ljubljani (29. junij), Bistrici ob Sotli (30. junij) ter v Brežicah (18. julij). V avgustu in septembru bodo sledile še predstavitve v drugih mestih in krajih.

Z namenom osveščanja družba GEN energija vabi javnost tudi k spremljanju vsebin na spletni strani jek2.si in strani JEK2 Slovenija na omrežju Facebook.