Krško, 17.05.2024

Status projekta JEK2 predstavili občinskemu svetu Mestne občine Krško

Vodstvo GEN energije je skupaj s strokovnimi službami sektorja za nove jedrske objekte člane občinskega sveta Mestne občine Krško na včerajšnji seji seznanilo s potekom projekta JEK2 in poudarki gradiva za Pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) JEK2.

Kot je uvodoma povedal generalni direktor dr. Dejan Paravan, se v obdobju pred napovedanim referendumom odpira intenzivna javna razprava. Mestni svet je pozval k prepoznavi številnih pozitivnih priložnosti, ki jih za širši družbeni prostor prinaša načrtovana izgradnja nove jedrske elektrarne: »Na podlagi odličnih izkušenj, ki jih ima Krško z obstoječo jedrsko elektrarno, je JEK2 gotovo priložnost, ki jo velja podpreti.«

Vodja sektorja za nove jedrske objekte dr. Bruno Glaser in vodja službe inženiringa dr. Robert Bergant sta predstavila status projekta z izvedbo več študij in analiz, ki so intenzivno v teku, s poudarkom na pripravi gradiva Pobude za DPN.

Gradivo za pobudo bo pripravljeno in na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo oddano v predhodno usklajevanje v naslednjem tednu. Po uskladitvi komentarjev pristojnih ministrstev na predlog Pobude za DPN sledi javna razgrnitev, v sklopu katere podajajo nosilci urejanja prostora smernice, javnost pa predloge in vprašanja. Sledi obdobje analize smernic in sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku državnega prostorskega načrtovanja, nato pa priprava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje in študije variant. Pripravljen bo predlog DPN, ki bo javno razgrnjen, hkrati bo potekala čezmejna presoja vplivov na okolje.

Sprejem Uredbe o DPN je načrtovan do leta 2027, čemur sledi končna investicijska odločitev do leta 2028, proces pridobivanja gradbenega dovoljenja in nato z letom 2032 predvidena gradnja.

Vsebino pobude, območje obsega pobude z vidika različnih variant in dizajnov ter načrtovane spremljajoče ureditve je predstavila Damjana Pirc iz podjetja Savaprojekt, ki skupaj s podjetjem IBE pripravlja Pobudo za pripravo DPN in Idejne rešitve.

Vodja sektorja komuniciranja in trajnostnega razvoja Gorazd Slak je povzel poudarke aktualnih raziskav javnega mnenja, ki kažejo visoko, 70-odstotno stopnjo podpore projektu JEK2. S ciljem občankam in občanom približati informacije o projektu bo GEN energija v prostorih Mestne občine Krško odprla informacijsko pisarno, pred začetkom je tudi cikel javnih predstavitev projekta po vsej Sloveniji, z začetkom v Informacijskem središču GEN v Vrbini, in sicer 23. maja med 16. in 20. uro.

V nadaljevanju so obravnavali vprašanje, kako oblikovati načine vključevanja deležnikov in lokalne skupnosti v procesu umeščanja JEK2 v prostor. Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je predstavil, da bosta v ta namen oblikovani ožja in širša komisija občinskega sveta. V procesu umeščanja jedrskega objekta v prostor pa naj bi izvedli tudi postopek deliberacije. Kot je poudaril, gre za v tujini uspešno uporabljan model kritičnega preučevanja pomembnih družbenih vprašanj preko sistematično in strokovno vodenih procesov, z vključevanjem čim širšega in reprezentativnega vključevanja prebivalk in prebivalcev v procese odločanja.