Podnebje, okolje in prostor

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k zmanjšanju odvisnosti Slovenije od uvoza fosilnih goriv.

Nizkoogljičnost

Izpusti toplogrednih plinov skozi celoten življenjski cikel objekta JEK2 bodo med najnižjimi v primerjavi z drugimi viri energije. To pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 na nacionalni ravni.

Graf: Primerjava emisij toplogrednih plinov iz celotnega življenjskega cikla proizvedene energije (g Co2 eq/kWh), vir: IPCC

PRIMERJAVA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IZ CELOTNEGA
ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PROIZVODNJE ENERGIJE (V GRAMIH CO2 eq/kWh)

Raba prostora

Prostorski odtis JEK2 bo glede na količino proizvedene električne energije minimalen: za proizvodnjo 9 TWh električne energije, kolikor bi letno proizvajala 1.100 MW jedrska elektrarna, je potreben le 1 km2 prostora.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti

Minimalna raba prostora prispeva k ohranjanju obsežnih naravnih območij in njihove biotske raznovrstnosti.

Zelo majhne, torej enostavno obvladljive količine radioaktivnih odpadkov v celotni življenjski dobi

Zaradi izjemne energijske gostote jedrskega goriva bo v JEK2 nastalo malo radioaktivnih odpadkov, ravnanje z njimi pa je skrbno in odgovorno.

Graf: Povprečne letne količine odpadkov na prebivalca Slovenije, vir: ARAO

POVPREČNE LETNE KOLIČINE ODPADKOV NA PREBIVALCA SLOVENIJE