Zanesljiva in varna oskrba

Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora povečanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so lahko v prihodnosti tudi možen vir za proizvodnjo čiste toplote, vodika in sintetičnih goriv.

Zanesljiva oskrba gospodinjskih in industrijskih odjemalcev ter javnega sektorja

Zanesljiva proizvodnja električne energije 24 ur dnevno, vse dni v letu (z izjemo obdobij menjave goriva in rednih načrtovanih vzdrževalnih del).

UČINKOVITOST RAZLIČNIH VRST ELEKTRARN
% POVPREČNE IZKORIŠČENOSTI NAZIVNE ZMOGLJIVOSTI ELEKTRARN

Podpora uvajanje OVE

Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora večanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so tudi najučinkovitejši vir za proizvodnjo vodika.

Domač vir energije

Gorivo v jedrski elektrarni se lahko dostavi in shrani za več let vnaprej, reaktor pa običajno polni le enkrat na 18 mesecev. Nemotena proizvodnja iz jedrske elektrarne tako ni izpostavljena morebitnim nepredvidenim geopolitičnim dogodkom, ki bi lahko vplivali na dobavo goriva. To pomembno prispeva h krepitvi zanesljivosti oskrbe, hkrati pa omogoča dolgoročno stabilne in konkurenčne cene za gospodinjske odjemalce, industrijo in javni sektor.

Varnost obratovanja

Napredna tehnologija, tlačnovodni reaktor 3. generacije, skladna z najvišjimi varnostnimi standardi. Izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev.

Podpora stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije

Jedrska elektrarna zaradi velikosti turbine in generatorja najučinkoviteje zagotavlja sistemske storitve in odločilno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema z vidika regulacije frekvence. Pomembna je za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v prenosnem omrežju.

Možnost souporabe toplote

Pozitiven vpliv na regijski razvoj zaradi možnosti souporabe toplote za daljinsko ogrevanje, industrijsko paro, ogrevanje rastlinjakov v kmetijstvu itd.