Zanesljiva in varna oskrba

Zanesljiva oskrba gospodinjskih in industrijskih odjemalcev ter javnega sektorja

Zanesljiva proizvodnja 9 TWh električne energije 24 ur dnevno, vse dni v letu (z izjemo obdobij menjave goriva in rednih načrtovanih vzdrževalnih del).

                 Učinkovitost različnih vrst elektrarn

% povprečne izkoriščenosti nazivne zmogljivosti elektrarn

Podpora uvajanje OVE

Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora večanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so tudi idealen vir za proizvodnjo vodika in sintetičnih goriv.

Domač vir energije

Jedrsko gorivo v jedrski elektrarni se praviloma dostavi in menja le enkrat na 18 mesecev. Nemotena proizvodnja 9 TWh iz jedrske elektrarne tako ni odvisna od morebitnih nepredvidljivih družbenih sprememb. S tem pomembno vpliva k zmanjšanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije in prispeva tako h krepitvi zanesljivosti oskrbe kot k stabilnim, ugodnim cenam za gospodinjske odjemalce, industrijo in javni sektor.

Varnost obratovanja

Napredna tehnologija, tlačnovodni reaktor 3. generacije, skladna z najvišjimi varnostnimi standardi. Izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev.

Podpora stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije

Jedrska elektrarna zagotavlja sistemske storitve in odločilno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema z vidika regulacije frekvence. Pomembna je za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v prenosnem omrežju.

Možnost souporabe toplote

Pozitiven vpliv na regijski razvoj zaradi možnosti souporabe toplote za daljinsko ogrevanje, industrijsko paro, v kmetijstvu itd.